Choose a location in afghanistan
the world - Asia - afghanistan


  All regions

Badakhshan
Badghis
Baghlan
Balkh
Bamian
Farah
Faryab
Ghazni
Ghowr
Helmand
Herat
Jowzjan
Kabol
Kapisa
Konarha
Konduz
Laghman
Lowgar
Nangarhar
Nimruz
Oruzgan
Paktia
Paktika
Parvan
Quandahar
Samangan
Takhar
Vardak
Zabol

  All cities in Vardak
Šabaškhan
Šadikhel
Šadimurda
Šadipuc
Šaghasi Kala
Šahikhel
Šahr
Šahre Jalil
Šahwali Kala
Šakarkhan
Šakhay
Šali
Šamšay Kala
Šamšer
Šamaka
Šaneya
Šarifkhel
Šater
Šayar
Šebolan
Šehqal‘a
Šeka
Šekha’zam Baba
Šekhabad
Šekhalkar
Šekhli
Šekhqal‘a
Šekhsang
Šekhyasin
Šerazi
Šerdad
Šerdadkhel
Šerkhel
Širtoghay
Širum
Šokurdad
Šor Karez
Šorqobi
Šoturmurda
Šoturmuroa
Žungur Kala
‘Alakhel
‘Alaqal‘a
‘Alaqal‘eh
‘Alaqehdar-e Nerkh
‘Alayarkheyl
‘Ališah
‘Alibek
‘Alibeyk
‘Alishah
‘Alishang
‘Arabšakhel
‘Arabkheyl
‘Arabshah Khel
‘Arabshahkheyl
‘Arabshakhel
‘Ata-ye Pol-e Afghanan
‘Az¸im Kheyl
‘Azimkhel
‘Emarat Khel
‘Emratkheyl
‘Omarza’i
‘Omarzi
‘Os¯maney
‘Os¯mankheyl
‘Otapur
‘Us¯manay
Aždar
Ab Khaneh-ye Chinza’i
Ab Naray
Abaš
Abash
Abband
Abdul’mukhayidin-Kalay
Abdurrakhimkheyl’
Abkhaneh
Abolkheyl
Abpay
Acakhel
Achah Khel
Achahkheyl
Achakhel
Achakheyl’
Adamkheyl
Agadzham
Agh Jam‘
Aghajam
Ahanfulad
Ahangaram
Akhanfulad
Akhmeddzhankhan-Kala
Akhundzada-Kala
Akhundzadkul’
Akhvondzadeh Kala
Akhvondzadehkheyl
Akhvondzadehqowl
Al’mased
Al’targana
Al’targanagak
Al’targangak
Al’vakul’
Alahkheyl
Alahsang
Alakadari-Narkh
Alakala
Alakhel
Alakheyl’
Alayarkheyl’
Aleh Qal‘eh
Alikhani
Alishakh
Allahsang
Almasid
Altar Ghaneh Gak
Altar Ghangak
Altarghaneh
Altarghanehgak
Altarghangak
Alva Qowl
Alwaqol
Alwaqowl
Amam Kheyl
Amamkhel
Amarkheyl
Amarkheyl’
Ambokhak
Anbuhkhak
Arabshakheyl’
Asbab
Ate Tangay
Atetangay
Aval’kheyl’
Avband
Avnaray
Avpay
Avul’kheyl’
Aw Naray
Awalkhel
Awalkheyl
Awpay
Awulkhel
Azad Kheyl
Azadkheyl
Azadkheyl’
Azdar
B’yanan
Babah Khan
Babakhan
Babur Kheyl
Baburkheyl’
Bad’yan
Badagak
Badam Kala
Badam Kalay
Badamkala
Badamkalay
Badinkheyl
Badinkheyl’
Badkul
Badkul’
Bador
Badorkeh
Badqowl
Badraqeh
Badras
Badurka
Bagal’
Bagh-e Langkariz
Baghal
Baghi Zaghan
Baghundak
Bagi-Langkarez
Bagi-Zagan
Bahador Goday
Bahadorkheyl
Bakhšak
Bakhadurguday
Bakhadurkheyl’
Bakhshak
Bal’darganak
Bal’dargangak
Bala Jawqol
Bala Jawqul
Bala Jow Qowl
Bala-Dzhaukul’
Balaqala
Baldarghanak
Baldarghangak
Balena Qala
Balenakala
Balinakul’
Balinaqol
Balineh
Balineh Qala
Balinehqowl
Bamba’i
Banagush
Banakash
Banaqas¯
Baneh Qash
Bang-e Mordeh
Bang-e Qowl
Bangarau
Bangešay
Bangehraw
Bangeshay
Bangi-Murda
Bangikul’
Bangiqol
Bangiqowl
Bankul’
Banqol
Banqul
Bar Šakabul
Bar Jangjay
Bar Mamel
Bar Shah Kabul
Bar Shakabul
Bar-Dzhangdzhay
Bar-Kalay
Bar-Mamel’
Bar-Shakabul’
Baragah
Baragah Kala
Barakoshteh
Barakušta
Barakushta
Barankheyl
Bareh Kala
Barehgah Kala
Barehki
Barehkoshteh
Bargasun
Bari Qowl
Barikak Ghar
Barikakgar
Barikull’
Bariqol
Barskhanak
Barusanak
Bayekza’i
Bayekzai
Baykobi
Baymurad
Bayqobi
Bayqubi
Bazgolkhel
Bazgolkheyl
Bazgul’kheyl’
Bazgulkhel
Beburdzhak
Bed Qowl
Bedaka
Bekhe Koh
Bekhe Kotal
Bekhi-Kokh
Bekhi-Kotal’
Belaghe Hosayni
Belangaš
Belangash
Belawsang
Belek-e Bala
Belek-e Payan
Beleki Bala
Beleki Payan
Bendaray
Bermak
Biborjak
Bikh-e Kowtal
Bikh-e Kuh
Bilagi-Khuseyni
Bilangash
Bilausang
Biliki-Bala
Biliki-Payan
Bin-i-Badam
Bindaray
Binidaysang
Bir Nadi
Birmak
Birnaydi
Bodzhi
Boghondakha
Boghundak Qal‘eh-ye
Boghundaka
Boghundakha
Borskhanak
Borsonak
Bortop
Bosraq
Botu
Bowdak
Bragakala
Buca Kala
Buchakala
Bugundaka
Bugundakkala
Buksari
Bulagh
Burdzhak
Burgundakkha
Burskhanak
Bursunak
Burtup
Busrak
Butsah Kala
Byanan
Caghara
Caharšina
Caharburja
Cahardehi
Caharmurda
Caharpaskha
Cakakhore ‘Ulya
Cake Wardak
Calawak
Canga
Caparsokhta
Capdara
Capqol
Caqorak
Cargoša
Carmaghz
Caw
Cehelgari
Celemjay
Ceneza’i
Chagara
Chaghara
Chagharah
Chaharborjeh
Chahardehi
Chahargosheh
Chahargusheh
Chaharmordeh
Chaharpaskheh
Chaharqal‘a
Chaharqal‘eh
Chaharshinah
Chak-e Vardak
Chakakhori-Ulia
Chakau
Chakehkhur-e ‘Olya
Chakharburdzha
Chakhardekhi
Chakharmurda
Chakharpaskha
Chakharshina
Chakurak
Chalabak
Chalavak
Chalawak
Chaldara
Chaparsokhta
Chaparsukhteh
Chapdara
Chapdarreh
Chapqowl
Chaqorak
Chargosha
Charmaghz
Charmagz
Chav
Chehelgari
Chelemjay
Chidzhan
Chijan
Chikhil’gari
Chil’giray
Chilimdzhay
Chineza
Chobshanda
Chowmi
Chowrakkheyl
Chub Sandeh
Chubshandeh
Chuney
Churak Khel
Churakkheyl’
Cijan
Cino
Cito
Cobšanda
Comay
Cumi
Curakkhel
Dašt Mami
Dašt Naw
Dašt Qal‘a
Dašt Qala
Dašt Tezak
Dašte Lokhak
Dašte Mami
Dašte Naw
Dašte Qadur
Dašte Qal’a
Dašte Qala
Dašte Regaga
Dašte Tezak
Dašti Payluc
Dašti-mušak
Dahan-e ‘Abdollah
Dahan-e Abpay
Dahan-e Ba‘i
Dahan-e Baghak
Dahan-e Dar-e Bughah
Dahan-e Garm Ow
Dahan-e Jow Darak
Dahan-e Kafaran
Dahan-e Khukha
Dahan-e Ow Pay
Dahan-e Owjay
Dahan-e Qowlak
Dahan-e Raqowl
Dahan-e Sang-e Chaychi
Dahan-e Shahbaz
Dahan-e Shuravak
Dahan-e Sinak
Dahan-e Skandar
Dahan-e Tanur
Dahan-e Urmown
Dahane Šahbaz
Dahane Šorawak
Dahane Sange Cayci
Dakhani-Abdulla
Dakhani-Avpay
Dakhani-Bagak
Dakhani-Bai
Dakhani-Dari-Boga
Dakhani-Dzhaudarak
Dakhani-Garmav
Dakhani-Kafaran
Dakhani-Khukha
Dakhani-Kulak
Dakhani-Rakul’
Dakhani-Sangi-Chaychi
Dakhani-Shakhbaz
Dakhani-Shoravak
Dakhani-Sinak
Dakhani-Skandar
Dakhani-Tanor
Dakhani-Udzhay
Dakhani-Urmun
Dal’ka
Dalaq
Dalkeh
Daman-e Khalak
Damani-Khalak
Dan-e Abband
Dan-e Tanur
Dan-e Ubsid
Daneh Bidak
Dangah
Dani-Avband
Dani-Bedak
Dani-Tanor
Dani-Ubsid
Dar-e Masjed
Dar-e Mehraban
Dar-e Saray
Dar-e Ziarat
Dar’yalim
Daršudyar
Daraz Somuc
Darazsumuch
Dari-Masdzhid
Dari-Mikhraban
Dari-Saray
Dari-Ziarat
Darmand’yan
Darmandian
Darnadzhoy
Darnahjuy
Darnehjuy
Darrabai
Darraboga
Darrada
Darrah-e Ba‘i
Darrah-e Bughah
Darrah-e Woghejam
Darrah-ye Dah
Darrahe Qafzar
Darrakafzar
Darravugidzham
Darreh-ye Dah
Darreh-ye Qafzar
Darshud’yar
Darshudyar
Darviskheyl
Daryalem
Das¯te Qal‘a
Dasht-e Lokhak
Dasht-e Mami
Dasht-e Mushak
Dasht-e Now
Dasht-e Payluch
Dasht-e Qadowr
Dasht-e Qala
Dasht-e Rigehgah
Dasht-e Tizak
Dasht-e Tup-e Sheykhabad
Dasht-Nau
Dashti-Kadur
Dashti-Lukhak
Dashti-Nau
Dashti-Payluch
Dashti-Regaga
Dashtimushak
Dashtkala
Dashtmami
Daulasha
Daulat-Garibi
Daulatmurad
Daurankheyl’
Davran Kheyl
Dawlaša
Daymirdad
Deh Iangran
Deh Jangran
Deh-e Afghanan
Deh-e Langaran
Deh-e Mirdad Kunjghatu
Deh-e Moslem
Dekhayat
Dekhi-Afganan
Dekhi-Mirdadkundzhgatu
Dekhi-Muslim
Derš Šalay
Deraz Somuch
Dersh Shalay
Dershshalay
Deval’kul’
Deyaki
Dipak
Dirsh Shalay
Dival Qowl
Dival Qowl-e Sorkhabad
Dival’kul’
Divalqowl
Divarqowl
Divgan
Divlan
Divli
Diwal Kol
Diwal Qol
Diwal Qowl
Diyaki
Do Pushta
Dokane Širindel
Dokane Shirindel
Dokanha-i-Sarcašma
Dokanha-i-Sarchashma
Dokanha-ye-Sarcheshmeh
Dokkan-e Shirindel
Dokkanha-ye-Vazir
Dom-e Ghowjowr
Dom-e Ghujur
Doposhteh
Dopušta
Dordang
Dostdar
Dowlah Shah
Dowlatgharibi
Dowlatmorad
Dowleh Shah
Dowranay
Dowrankheyl
Dowrdang
Dre Chine
Dre Cine
Drechine
Dukani-Shirindil’
Dukankhayi-Sarchashma
Dukankhayi-Vazir
Dulushta
Dumi-Gudzhur
Dundokay
Dundukay
Durakhi
Dustdar
Dzhagain
Dzhagatu-Kundzhgatu
Dzhakakhor
Dzhakhannum
Dzhalez
Dzhalil’
Dzhamadkheyl’
Dzhandad
Dzhankara
Dzharch’yan
Dzhaudarak
Dzhaukar
Dzhaursang
Dzhik
Dzhindikheyl’
Dzhoasia
Dzhoshi
Dzhoyi-Zangi
Dzhoyzarin
Ebrahimza’i
Edel
Elbeddin
Eska
Eskah
Esma’elkhel
Esma’ilkheyl
Espibid
Espiqala
Estgah
Fakiray
Faqiri
Farukian
Fazil’kheyl’
Gadarkhey’
Gadarkheyl
Gadarkheyl’
Gandad
Gangiseyidan
Garandekh
Gardan Dival
Gardan Divar
Gardan Diwal
Gardan Nes¯ar
Gardan Pitav
Gardan Pitaw
Gardan-e Qadah
Gardan-e Qadeh
Gardanborideh
Gardanburida
Gardandeval’
Gardani-Kada
Gardani-Koda
Gardannisar
Gardanpetau
Gardanpetaw
Garkalay
Gashay
Gauchkuli-Bala
Gavcharak
Gaybdad
Gebar
Ged
Geda‘i
Gedargu
Genigar
Gerdoleng
Ghašay
Ghabcharak
Ghar Kalay
Ghare Kalay
Ghas_h_ay
Ghawcarak
Ghawchqowl-e Bala
Ghawcqole
Ghawcqole Bala
Ghazikheyl
Gheybdad
Gholijeto
Gholjeto
Ghowch Qowl-e Bala
Ghowjowrak
Ghowlahkadah
Ghul Jetow
Ghul Jitow
Ghuljeto
Ghundakheyl
Giakhkhaval’
Gidargu
Ginigar
Girdab
Girdel
Girdil’
Girduling
Girowjuy
Girowqal‘eh
Girudzhoy
Giruqal‘eh
Glikhel
Glikheyl’
Gošak
Godeh
Gol’dzhetu
Golabkhel
Golabkheyl
Golakada
Goli Khel
Golikheyl
Golmori
Golsinak
Gonbazi
Gongi
Goshak
Gowda
Gowdal
Gowshak
Gul’muri
Gul’sinak
Gulabkheyl’
Gulsinak
Gundakheyl’
Gunigar
Gvalay
Gwalay
Haft Asia
Haft Asiab
Haftasya
Haftasyab
Haji Kaka
Hezaro Kala
Ibrakhimzai
Idil’
Imratkheyl’
Ishakkheyl’
Ispikala
Jagha’in
Jaghatu Kunjghatu
Jagheyn
Jahannom
Jahannum
Jakah Khwor
Jakahkhur
Jalez
Jaliz
Jalreyz
Jalrez
Jalriz
Jamed Kheyl
Jandad
Jang-e ‘Ali
Janqareh
Jao Kul
Jaokol
Jarchian
Jarcyan
Jawdarak
Jawrsang
Jendehkheyl
Jo-asya
Joši
Jow Kar
Jow Qowl
Jow Qowl-e S¯ani
Jowr Sang
Jowshi
Joye Zangi
Ju Asia
Juy Zarin
Juy Zarrin
Juy-e Zangi
Kšatta Šekampara
Kašmiryan
Kašmun
Kachkul
Kachoghu
Kachugu
Kacoghu
Kadalay
Kadil’bash
Kadirkheyl’
Kadzhkalan
Kadzhkul’
Kafarqala
Kafkul’
Kafzar
Kajkalan
Kajkol
Kajkul
Kaka Cina
Kakachina
Kakah Tsinah
Kala Durani
Kala Durrani
Kala-Bakhtiari
Kala-Pati
Kalaakhingar
Kalababa
Kalabagir
Kaladuroz
Kaladzhabar
Kalagh
Kalaghi
Kalagiru
Kalagulyam
Kalakarim
Kalakhalak
Kalakhaydar
Kalalan
Kalamakhmud
Kalamalik
Kalamuradkhan
Kaland’yar
Kalandiar
Kalaroba
Kalasabz
Kalasangi
Kalasarposh
Kalasarsang
Kalaseyid
Kalashakh
Kalasurkh
Kalasurkhi-Bala
Kalasurkhi-Pain
Kalavakil’
Kalayi-Devana
Kalayi-Dzhalal’
Kalayi-Gulyam
Kalayi-Masdzhidi
Kalayi-Mirzakhan
Kalayi-Mukhammed-Khasankhan
Kalayi-Mulayim
Kalayi-Padshakh
Kalayi-Payanday
Kalayi-Pukhta
Kalayi-Tarakheyl’
Kalayi-Tob
Kalazangi
Kalazarddzhoy
Kalazoya
Kam Av
Kama Ab Darreh
Kamaavdarra
Kamab
Kamah Ab Darreh
Kamau
Kambarali
Kamkay Iryab
Kamkay-Iriab
Kan-e ‘Ezat
Kan-e ‘Ezzat
Kani-Izzat
Kar’yagaki-Lataband
Kar’yail’biddin
Kar’yaseyida
Karam‘ali
Karamalay
Karamqowl
Karezfulad
Kariz-e Fulad
Kariz-e Surkh
Karizi Fulad
Karkal’dzhan
Karkata
Karkhi-Bala
Karkhi-Pain
Kashmir’yan
Kashmirian
Kashmiryan
Kashmul’ki
Kashmun
Kataqal‘a
Kaumi-Dzhamil’
Kavshak
Kh’yali
Khadarkheyl
Khadarkheyl’
Khadzhgan
Khadzhian
Khadzhika
Khaftasia
Khak-e Agha
Khak-e Payandeh
Khak-e Peyandeh
Khakdad
Khaki-Aga
Khaki-Payinda
Khakimbabdkheyl’
Khakimkheyl’
Khaleqa
Khalika
Khalil’murda
Khalilmordeh
Khana-i-Mulla
Khana-i-Wakil
Khanakkhel
Khanakkheyl
Khanakkheyl’
Khanayi-Mulla
Khanayi-Vakil’
Khaneh-ye Molla
Khaneh-ye Vakil
Khanzal’babakheyl’
Khar’yan
Kharabayi-Rakul’
Kharabeh-ye Rakowl
Kharabeh-ye Suleh
Kharburi
Khardarkalay
Kharjuy
Kharkheyl
Kharkheyl’
Kharoti
Kharuti
Kharvalang
Kharwalang
Kharyan
Khasanbek
Khasankhan
Khasankheyl’
Khavat
Khavayi-Kul’
Khawat
Khayatkhankala
Khazarukala
Kheryan
Khodzha-Angur
Khodzha-Gurumban
Khodzhadad
Khodzhakotgay
Khodzhikaka
Khordkah
Khoshk Kermenj
Khoshk Qowl
Khoshkak Darrah
Khoshkak Darreh
Khoshkdaneh
Khoshkqol
Khowjehdad
Khušk-kermenj
Khuškak-dara
Khuškdana
Khuškqul
Khurdakdzhaukul’
Khurdka
Khushk-kermenj
Khushkak-dara
Khushkakdara
Khushkdana
Khushkkirmindzh
Khushkkull’
Khusigar
Khusrau
Khvajeh Kowtgay
Khvajeh Tup
Khvajgan
Khvordak Javqowl
Khvordak Jawqowl
Khwaja Kotgay
Khwajah Tup
Khwajgan
Khyali
Košak
Kodal’
Kodalak
Kodaye Bewa
Kodayi-Beva
Kodgay
Kohneh Nawar
Kohneh Qal‘eh-ye
Kohnehbolagh
Kohnehnabord
Kohnehnawer
Kokhmirkalay
Kondorkheyl
Kot-i-Ashro
Kot-i-Ashru
Kota-i-Šew
Kota-i-‘Ašro
Kota-i-Belbaz
Kota-i-Khalay
Kota-i-Ma‘aber
Kota‘-i- Sokhta
Kotae Ashro
Kotagi
Kotay-Ashru
Kotaye Moghul
Kotayi-Bil’baz
Kotayi-Gulyamrasul’
Kotayi-Kazi
Kotayi-Khal’dar
Kotayi-Khalay
Kotayi-Mugul’
Kotayi-Nazarali
Kotayi-Shiv
Kote ‘Ašo
Koti-Ashu
Koto Ashro
Kowshak
Kowt-e ‘Ashrow
Kowt-e ‘Ashu
Kowtah-ye Moghol
Kowtahgi
Kowtay-ye Moghul
Kowteh-ye Belbaz
Kowteh-ye Gholamrasul
Kowteh-ye Khalay
Kowteh-ye Khaldar
Kowteh-ye Ma‘aber
Kowteh-ye Naz¸ar‘ali
Kshatta Shekampara
Kshatta-Shikampara
Kshattah Shekampareh
Kudalak
Kuday-e Biveh
Kudgay
Kudulak
Kuh Mir Kalay
Kuhnabolaq
Kukhna-Kala
Kukhnabulak
Kukhnanavar
Kukhnanavurd
Kul’dali-Bala
Kul’nakadam
Kuli-Abka
Kuli-Aka
Kuli-Baba
Kuli-Bala
Kuli-Banda
Kuli-Bicha
Kuli-Boton
Kuli-Butu
Kuli-Chakar
Kuli-Chauli
Kuli-Chauli-Ulia
Kuli-Dal’
Kuli-Darraoar
Kuli-Dosti
Kuli-Dzhanabad
Kuli-Gardi
Kuli-Ikhtiyar
Kuli-Kalan
Kuli-Kandi
Kuli-Khushkhal’
Kuli-Kurang
Kuli-M’yakub
Kuli-Madat
Kuli-Mazar
Kuli-Naygadam
Kuli-Nokar
Kuli-Shakhid
Kuli-Shukur
Kulle-Daday
Kulli-Afgankul’
Kulli-Banu
Kulli-Daday
Kulli-Gulyamkhuseyn
Kulli-Khasan
Kulli-Khudadad
Kulli-Kobi
Kulli-Mugul’
Kulli-Nati
Kulli-Nimat
Kulli-Rakh
Kulli-Seb
Kulli-Vali
Kulul’bay
Kunderkheyl’
Kundzh
Kundzhuna
Kunjowneh
Kurbanay
Kut-e Khvajeh Dasht-e Tup
Kutah-e Shib
Kutah-e Shiv
Kutah‘-ye Sukhteh
Kuteh-Ashro
Kutubkheil’
Kutuni-Sufla
Kutuni-Ulia
Kuz Babarkhel
Kuz Jangjay
Kuz Kalay
Kuz Mamel
Kuz-Babarkheyl’
Kuz-Dzhangdzhay
Kuz-Kalay
Kuz-Mamel’
Kuza-Kala
Kuzeh Kala
L’var
L’varbabarkheyl’
Laškari
Lagardzhoykala
Laghar Juy Kala
Laki Baba Kheyl
Laki Babakhel
Lakibabakheyl’
Lal’kay
Lalakheyl
Lalkay
Landar
Lataband
Latehband
Lorkhsanak
Lowrkh Sanak
Loya Kala
Loya-Kala
Luyah Kala
Lwar
Lwar Babarkhel
Lwarah
Ma‘rufkheyl
Ma‘sumkhel
Ma‘sumkheyl
Mašikhel
Mašin Kala
Macaqole
Macaqole Bala
Macaqole Pa’in
Machakuli-Bala
Machakuli-Pain
Machehqowl-e Bala
Machehqowl-e Pa’in
Magak
Maghak
Maidanshar
Makhtum
Malikheyl
Mama Kheyl
Mamakhel
Mamakheyl’
Mamikhel
Mamikheyl
Mamikheyl’
Man’yan
Mandz Kalay
Mandzhkalay
Manj Kalay
Maqamkheyl
Markaz-e Seyydabad
Markaz-e Seyyedabad
Markazi-Saidabad
Marufkheyl’
Mashikhel
Mashikheyl
Mashikheyl’
Mashin Kala
Mashinkala
Masjed
Masumkheyl’
Maydan Shahr
Maydan Shar
Maydanshakhr
Mekhkora
Menagak
Meydan Shahr
Miankul’
Mianqowl
Mikhkureh
Minahgak
Mir Hezari
Mir-Khazari
Mirakhmedkheyl’
Mirakikheyl
Mirakikheyl’
Mirhezar
Mirkhazar
Mirza’i
Mirzakheyl
Mirzakheyl’
Modu
Moghu
Molagulkhel
Moli Kheyl
Moli Kheyl-e Takyah
Mollagolkheyl
Mollayanoqowl
Mondehwulyad
Moqamkhel
Moqamkheyl
Mosakhel
Mowdu
Mowkah
Mowla
Mowleh
Mowmarkhan
Mownkay
Mowzah Khel
Mowzahkheyl
Mozakhel
Muško Qala
Mukamkheyl’
Mukhabbatkheyl’
Mukhammed-Azimkheyl’
Mukhammed””yarkheyl’
Mukhammednurkheyl’
Mullagul’kheyl’
Mullayano Qol
Mullayanukul’
Mumarkhan
Mundavuliad
Musákheyl
Musakheyl’
Mushkoqala
Mushkukala
Myanqol
Na‘eban
Naškak
Nahdal
Nakchin
Naqchin
Naqcin
Nashkak
Naucharak
Nauraki
Navari-Sabz
Navarnekpay
Navarsup
Naveh-ye Qowl
Navesangsulakh
Naveshor
Navor Sabz
Navor Sup
Navor-e Nikpay
Navurgaybi
Nawa-i-qol
Nawcarak
Nawcharak
Nawe Šor
Nawe S_h_ur
Nawe Sang Surakh
Nawe Sang-solakh
Nawer Nekpay
Nawer Nikpay
Nawer Sup
Nawer-e Sabz
Nawr‘ali
Nawur Gheybi
Naz¸irkheyl
Nazokkheyl
Nazuk
Nazukkhel
Nazukkheyl’
Nerkh
Niazi
Niyazi
Nodal’
Nohdal
Nohjuy
Nowdel
Nowkarkheyl
Nowqala
Nowru‘it
Nuhjoy
Nukhdal’
Nukhdzhoy
Nurbek
Nurkheyl
Nurkheyl’
Nuruit
Ožay
Ožaye ‘Ulya
Ob Darwešan
Obachora
Obagak
Obah
Obdarveshan
Obehchowreh
Obehcora
Ocak
Ochak
Ochodak
Ochudak
Ocodak
Olangak
Olusvali Behsowd
Ormur
Otopur
Owbagak
Owbah
Owbehgak
Owchak
Owlangak
Owtowpur
Owzhay
Owzhay ‘Olya
Owzhay-e ‘Olya
Ozay
Ozayi-Ulia
Padšakhel
Padshahkheyl
Padshakhel
Padshakheyl’
Pai Kol
Pakar
Pakhcak
Pakhchak
Pakhchkala
Pakhckala
Palezak
Pandali
Pandzhasia
Pandzhi
Panjasia
Panjasiab
Panjasya
Parzayel Kala
Parzayil’kala
Pas-e Biraneh
Pas-e Kuh
Pasat’yan
Pasatian
Pasatyan
Pase Koh
Pasi-Berana
Pasi-Kokh
Pasinakul’
Pasinaqol
Pasinehqowl
Pastay
Pastey
Patankheyl’
Pay Noqteh
Pay Qol
Pay Qowl
Payan Jawqol
Payan Jawqul
Payan-Dzhaukul’
Paycal
Paychat
Paykul’
Paynukta
Paytab
Payvand
Payvandha
Payvandkha
Peškor
Pelal-e Mirkah
Pendali
Perong
Perowng
Peshkor
Peshkowr
Petab-e Saydo
Petabi-Saidu
Petav-e Mizan
Petavi-Miran
Petavkala
Petaw-e Miran
Petawqal‘a
Petawqal‘eh
Peyvand
Peyvandha
Picga
Pichcho
Pidzhiga
Pijiga
Pijigah
Pilali-Mirka
Pilali’mirka
Pishkur
Pitab Saydo
Ple Afghanan
Ple Afqhanan
Pli-Afganan
Pol-e Afghan
Pol-e Chahardeh
Pol-e Shah
Poladkhan
Posht-e Asia
Posht-e Mazar
Posht-e Siah
Pušte Asya
Pušte Mazar
Pušte Syah
Pukeh
Pul-e Afghanan
Puladkhan
Pule Šah
Pule Afghan
Pule Cahardeh
Pule Chahardeh
Pule Shah
Puli-Chakhardekh
Puli-Mikhrab
Puli-Shakh
Pushti-Asia
Pushti-Mazar
Pushti-Siak
Qašmulki
Qadelbaš
Qadelbash
Qader Kheyl
Qafqol
Qafqowl
Qafzar
Qal‘a Šah
Qal‘a Baba
Qal‘a Gholam
Qal‘a Khalak
Qal‘a Khan
Qal‘a Malek
Qal‘a Pati
Qal‘a Sabz
Qal‘a Sangi
Qal‘a Sarpoš
Qal‘a Wakil
Qal‘a Zangi
Qal‘a Zoya
Qal‘a-i-Baba
Qal‘a-i-Baqi
Qal‘a-i-Gholam
Qal‘a-i-Jalal
Qal‘a-i-Khalak
Qal‘a-i-Malek
Qal‘a-i-Molayem
Qal‘a-i-Padšah
Qal‘a-i-Pukhta
Qal‘a-i-S¯ah
Qal‘a-i-Sabz
Qal‘a-i-Sarpoš
Qal‘a-i-Tob
Qal‘a-i-Zangi
Qal‘a-i-Zoya
Qal‘ah-ye Sefid
Qal‘eh-ye ‘Abd ol Karim
Qal‘eh-ye Ahangar
Qal‘eh-ye Baba
Qal‘eh-ye Baghi
Qal‘eh-ye Baqer
Qal‘eh-ye Devaneh
Qal‘eh-ye Dewana
Qal‘eh-ye Divaneh
Qal‘eh-ye Dorani
Qal‘eh-ye Doruz
Qal‘eh-ye Gholam
Qal‘eh-ye Jabar
Qal‘eh-ye Jabbar
Qal‘eh-ye Jalal
Qal‘eh-ye Karim
Qal‘eh-ye Khalak
Qal‘eh-ye Malek
Qal‘eh-ye Masjedi
Qal‘eh-ye Mirzakhan
Qal‘eh-ye Molayem
Qal‘eh-ye Moradkhan
Qal‘eh-ye Pati
Qal‘eh-ye Payanday
Qal‘eh-ye Pokhteh
Qal‘eh-ye Rubah
Qal‘eh-ye Sabz
Qal‘eh-ye Safid
Qal‘eh-ye Sarpush
Qal‘eh-ye Sayyad
Qal‘eh-ye Sayyed
Qal‘eh-ye Seyyed
Qal‘eh-ye Shah
Qal‘eh-ye Sorkh-e Bala
Qal‘eh-ye Sorkh-e Pa’in
Qal‘eh-ye Surke Bala
Qal‘eh-ye Surkhe Pa’in
Qal‘eh-ye Tarakhel
Qal‘eh-ye Tarehkheyl
Qal‘eh-ye Tob
Qal‘eh-ye Tub
Qal‘eh-ye Vali Hezareh
Qal‘eh-ye Wali Hezara
Qal‘eh-ye Zardjuy
Qal‘eh-ye Zuyah
Qal‘eh-ye-Bagher
Qal‘eh-ye-Jamil
Qala Abdul Karim
Qala Durrani
Qala Saiyid
Qala-i-Jamil
Qanbar‘ali
Qandar
Qarkh-e Bala
Qarkh-e Pa’in
Qarqateh
Qaryeh-ye Elbeddin
Qaryeh-ye Gardan Dival
Qaryeh-ye Seyyeda
Qaryehgak-e Latehband
Qashmulki
Qawme Jamil
Qerghu
Qole Šahid
Qole Šokur
Qole Abqa
Qole Aka
Qole Baba
Qole Bala
Qole Beca
Qole Boto
Qole Boton
Qole Cakar
Qole Cawli
Qole Cawli ‘Ulya
Qole Gholaman
Qole Kalan
Qole Myaqub
Qoll-e Daday
Qolleh Darrah-ye Sar
Qolleh Khvoshhal
Qolleh Qubi
Qolleh-ye Afghangol
Qolleh-ye Banu
Qolleh-ye Daday
Qolleh-ye Khodadad
Qolleh-ye Moghol
Qolleh-ye Nati
Qolleh-ye Ne‘mat
Qolleh-ye Rah
Qolleh-ye Sib
Qolleh-ye Vali
Qolulbay
Qorbani
Qotubkheyl
Qowbi
Qowl-e Abgah
Qowl-e Afghan Gol
Qowl-e Aka
Qowl-e Baba
Qowl-e Babeh
Qowl-e Bachcheh
Qowl-e Bala
Qowl-e Bandeh
Qowl-e Boto
Qowl-e Bowtown
Qowl-e Chakar
Qowl-e Chowli
Qowl-e Chowli ‘Olya
Qowl-e Daday
Qowl-e Dal
Qowl-e Darreh-ye Sar
Qowl-e Dusti
Qowl-e Ekhtiyar
Qowl-e Gardi
Qowl-e Gholaman
Qowl-e Hasan
Qowl-e Janabad
Qowl-e Kalan
Qowl-e Korang
Qowl-e Madat
Qowl-e Mazar
Qowl-e Miaqowb
Qowl-e Nayqadam
Qowl-e Nowkar
Qowl-e Qandi
Qowl-e Qowbi
Qowl-e Shahid
Qowl-e Shokowr
Qowldal-e Bala
Qowlnehqadam
Qowlol Bay
Qowlulbay
Qowrband
Qowtown-e ‘Olya
Qowtown-e Soflá
Qulle Afghangul
Qulle Banu
Qulle Khušhal
Qulle Moghul
Qulle Nati
Qulle Ne‘mat
Qulle Qobi
Qulle Seb
Qulle Wali
Qum-e Jamil
Qutun-e ‘Olya
Qutune ‘Ulya
Qutune Sufla
Rašak
Rah Kol
Rah-e Shotor
Rakhmatulla
Rakulak
Raqowlak
Raqul
Rashak
Rast Darreh
Rastdara
Ray-e Shotor
Rayšotur
Rayshutur
Razvaliny Bum
Razvaliny Chardala
Razvaliny Kafarkala
Razvaliny Kalagi
Razvaliny Kalavali-Khazara
Razvaliny Kash
Razvaliny Kaushak
Razvaliny Kotaii-Maabir
Razvaliny Kotayi-Khadzhifakir
Razvaliny Kuli-Gulyaman
Razvaliny Sari-Kokh
Razvaliny Surkhgardan
Resalehdar Kala
Risaladar-Kala
Rostamkheyl
S’yachagar
S’yanau
Sabz Somuch
Sabzdarakht
Sabzderakht
Sabzgolak
Sabzgulak
Sabzsangak
Sadkheyl
Sadukheyl’
Safakhel
Safakheyl
Safakheyl’
Safedbam
Safeddivar
Safedkada
Safedkala
Safedsangak
Sagkoshteh
Sagkušta
Sagkushta
Saidshakhkheyl’
Saidtimur
Sakaula
Sakawalah
Sakawla
Salababakheyl’
Sanbowlaq
Sanbulaq
Sandavar Kalay
Sandavarkalay
Sang Qala
Sang-e Baba
Sang-e Polak
Sang-e Shandeh
Sang-e Sorkh
Sangarkheyl
Sange Šanda
Sanghakh
Sangi-Baba
Sangi-Pulak
Sangi-Shanda
Sangi-Surkh
Sanglakh
Sangzer
Sankoy
Sankuy
Sar Tileh
Sar-e ‘Oleyad
Sar-e ‘Olum
Sar-e Alwaqowl
Sar-e Ba‘i
Sar-e Badehsiah
Sar-e Eskah
Sar-e Ghar
Sar-e Jalil
Sar-e Jawqowl
Sar-e Kowtal-e ‘Olya
Sar-e Kowtal-e Soflá
Sar-e Kuh
Sar-e Navor-e Sabz
Sar-e Nawer-e Sabz
Sar-e Owbeh
Sar-e Puri
Sar-e Qafzar
Sar-e Qowlpanji
Sar-e Raqowl
Sar-e Sarab
Sar-e Siahsang
Sar-e Taleh Khalil
Sar-e Talleh Khalil
Sar-e Tub
Sar-i-Chashma
Sar-i-Tila
Sarabeli
Sarabili
Saray-e Raqowl
Sardar Kuday
Sardarkoday
Sarfaraz
Sarfarazkheyl
Sarferaz
Sarferaz Kheyl
Sarfirazkheyl’
Sargardan
Sari Powri
Sari-Al’vakul’
Sari-Badasia
Sari-Bai
Sari-Dzhalil’
Sari-Dzhaukul’
Sari-Gar
Sari-Iska
Sari-Kafzar
Sari-Kotali-Sufla
Sari-Kotali-Ulia
Sari-Kul’pandzhi
Sari-Navari-Sabz
Sari-Oba
Sari-Pori
Sari-Rakul’
Sari-Sarab
Sari-Siakhsang
Sari-Talayi-Khalil’
Sari-Tob
Sari-Uliad
Sari-Ulum
Sarkul’
Sarkuli-Miana
Sarkuli-Mir
Sarkuli-Sar
Sarqowl-e Mianeh
Sarqowl-e Mir
Sarqowl-e Sar
Sartaleh
Sartebbabakheyl’
Sartib Baba Kheyl
Sausang
Sauzdarakht
Sauzsumuch
Sav Sang
Sawsang
Sawz-somuc
Saydšahkhel
Saydshahkhel
Sayeda
Sefid Naver
Sefidbam
Sefiddivar
Sefidqadeh
Sefidsangak
Sehkota
Sehkowteh
Sehqal‘a
Sehqal‘eh
Sehqala
Sehrah Kala
Senikhel
Senikheyl’
Sêrah Kala
Sevaka
Seyyed Shahkheyl
Seyyed Teymur
Seyyedkalay
Seyyedkheyl
Shabashkhan
Shadi Kheyl
Shadi Puch
Shadikheyl’
Shadimordeh
Shadimurda
Shadipuch
Shagasikala
Shaghasi Kala
Shah Kabul
Shah Qal‘eh
Shahikhel
Shahikheyl
Shahr-e Jalil
Shahvali Kala
Shaikh Yasin
Shakharkan
Shakhay
Shakhikheyl’
Shakhr
Shakhri-Dzhalil’
Shakhvalikala
Shamaka
Shamakah
Shamshay Kala
Shamshaykala
Shaneyeh
Shaniya
Sharifkheyl
Sharifkheyl’
Shebolan
Shekah
Shekarkhan
Shekha’zam Baba
Shekhabad
Shekhkala
Shekhyasin
Sherdad
Sherdadkhel
Sherdadkheyl’
Sherkheyl’
Sheykh Yasan
Sheykha‘zam Baba
Sheykhal’kar
Sheykhalkar
Sheykhasin
Sheykhazambaba
Sheykhkar
Sheykhli
Sheykhqal‘eh
Sheykhsang
Sheykhyasin
Shibulan
Shiekhabad
Shinah
Shinieh
Shir Kheyl
Shirdad
Shirdadkheyl
Shirkhan
Shirowm
Shirtogay
Shirtughay
Shirum
Shiw Qowl
Shokordad
Shonyen
Shorkarez
Shorkobi
Shotormordeh
Showraw
Shukurdad
Shurkariz
Shurqubi
Shuturmurda
Siah Khaval
Siah Pitav
Siahboteh
Siahchaghar
Siahgak
Siahkhawal
Siahnab
Siahpetaw
Siahshoghalan
Siakhgak
Siakhletau
Siakhpetau
Siakhshagalan
Sibehkah
Sikhkala
Sikhkota
Sil’giri
Sinabolaq
Sinabulak
Sinehbolagh
Sinehkheyl
Sisay
Sodzha
Sokri
Soltan Kheyl
Soltankheyl
Sorkh Gardan
Sorkhak Biraneh
Sorkhgilak
Sorkhqal‘eh
Sorsinak
Sowja
Sowr Pol
Sowr Sang
Sowr Senak
Spi Qal‘a
Spi-sangak
Spibolaq
Spibulak
Spid Qal‘eh-ye
Spid Sangak
Spidbolagh
Spin Kalay
Spinkalay
Spisangak
Srakala
Sufikhel
Sufikheyl
Sufikheyl’
Sultankhel
Sultankheyl’
Sur Pol
Surkhakberana
Surkhgelak
Surkhkala
Surpul’
Sursang
Sursinak
Syacaghar
Syachaghar
Syahšaghalan
Syahgak
Syahkhawal
Syahpetaw
Syanaw
Tašlegh
Tabargankushta
Tabarghankoshteh
Tabarghankušta
Tabarkheil’
Tabarkheyl
Tabeh
Tabogak
Taca
Tacheh
Tadzhbikikalay
Tadzhikak
Tadzhikan
Tadzhikul’
Taibar
Taitamur
Tajbeki Kalay
Tajekan
Tajikan
Tajiqol
Tajiqowl
Tak’ya
Takehtu
Takparda
Takpardeh
Takyey
Taladekh
Talahdeh
Talakul’
Talaqol
Talaqowl
Talesi
Talisi
Tang-i-Lech
Tangeh Lich
Tangi Seyyedan
Tanhakhak
Tanhaqešlaq
Tanhaqeshlan
Tanhaqeshlaq
Tanhaqeslan
Tankahlech
Tankalec
Tankalech
Tankhakkhak
Tankhakyshlak
Tanya Qal‘a
Tar Bulaq
Tar Kermenj
Tarbolagh
Tarkirmindzh
Tashlegh
Tashlig
Taugari
Taveh
Tawghari
Taybar
Tayena Kota
Tayeneh Kutah
Tayinakota
Tayna Qal‘a
Taynah Qal‘eh
Taynah Qal‘eh-ye
Taynahqala
Taynakala
Taynaqala
Taytahqowl-e ‘Abdollah
Taytakuli-Abdulla
Taytamur
Tayteymur
Teša
Tebah
Teshah
Teymurkheyl
Tir’yak
Tiryek
Tisheh
Tobagah
Tobagakh
Tobak
Toghay-e Bangi
Toghibeg
Togibek
Tokarak
Tonddarrah-e-Khoshk
Tonddarreh
Top Kalay
Topkalay
Towbehgah
Towp
Towp Kalay
Towpur
Towrkheyl
Towy Kah
Toyka
Tselgeray
Tseneza’i
Tsenza’i
Tub’ya
Tubak
Tubehgah
Tubya
Tugayi-Bangi
Tughibeg
Tundara
Tundara-i-Khušk
Tundara-i-Khushk
Tundarayi-Khushk
Tup
Tup Kalay
Ub Darvishan
Ubagak
Ubsid
Uchodak
Ulusvali-Bikhsud
Umarzay
Urdu
Ushmanay
Vardak-e Pa’in
Vardaki-Pain
Vardakkha
Velayat Qowl
Vul’yad
Vul’yatak
Vurni
Vusikheyl’
Vutapur
Wardakha
Woghejam
Wosi Kheyl
Wosikhel
Wotapowr
Wotepur
Wulyatak
Wurni
Ya‘qubkhel
Ya‘qubkheyl
Yak Ruyeh
Yakruya
Yakubkheyl’
Yami Kheyl
Yamikhel
Yamikheyl’
Yar-e Kala
Yarikala
Yavez
Yawez
Yawiz
Yekruyeh
Yord
Yowrd
Z¯olfaqarkheyl
Z¸arifkheyl
Zagbag
Zamankhel
Zamankheyl
Zamowch
Zamuc
Zamuch
Zangav
Zangzer
Zar’yafta
Zara Kela
Zarakala
Zarbagh
Zarddzhoy
Zardjuy
Zareh Kala
Zareh Kolah
Zarinkhankheyl’
Zarkharid
Zarrin Khan Khel
Zarrin Khan Kheyl
Zarrinkhankheyl
Zartala-i-Šahbaz
Zartalayi-Shakhbaz
Zartaleh-ye Shahbaz
Zaryafteh
Zaybudaq
Zaybulak
Zaykha’idah
Zaykhaida
Zayvalayat
Zaywalayat
Zere Cenar
Zere Chenar
Zeri-Chinar
Zhawarah
Zhungur Kala
Zhungurkala
Ziaratak
Zivalat
Zivelayat
Ziwalat
Zul’fikarkheyl’

Welcome!

The real time radar images on Meteox provide an accurate view of the weather situation in Europe. In combination with the real time satellite images showing clouds, low depression areas or the sun, a great view of the weather in Europe is provided as well. Other than the live radar- and satellite images, Meteox provides weather forecasts for any location in the world, detailed per 3 hours or per day with high/low temperatures for any location worldwide.

use of data

Hint

checkout our Android apps and iOS app, get rainalerts upfront and watch the rainradar on your mobile!